Adatkezelési szabályzat

Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) európai szinten egységesen szabályozza a magánszemélyek személyes adatainak kezelését és védelmét. Ennek megfelelően a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal gondoskodik a birtokába jutott személyes adatok védelméről, mely során minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatok kezelése a GDPR, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által megfogalmazott követelményeknek megfelelően történjen.

A regisztrációval / pályázatra történő jelentkezéssel a Kormányhivatal birtokába került személyes adatok kezelése az alábbiak szerint történik:

I. Adatkezelő

 • megnevezés: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
 • székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
 • e-mail: kormanyhivatal@bacs.gov.hu
 • telefon: +36 76 513-713
 • fax: +36 76 998-346
 • honlap: www.bkmkh.hu

II. Adatfeldolgozó

 • megnevezés: Nexum Magyarország Internetszolgáltató és Kereskedelmi Kft.
 • székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15.
 • elérhetőség:

III. Az adatkezelés jogalapja, célja

A munkaerő-felvétellel összefüggő adatkezelés esetében a személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása /GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont/, az adatkezelés célja a foglalkoztatotti jogviszony létesítése. Fontos megjegyezni, hogy az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

IV. Az adatkezelés időtartama

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a birtokába jutott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 1 évig kezeli.

V. Az érintettet megillető jogok

 1. Az információk rendelkezésre bocsátásához való jog
 2. Hozzáférési jog
 3. A helyesbítéshez való jog
 4. A törléshez való jog
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 6. Az adathordozhatósághoz való jog
 7. A tiltakozáshoz való jog
 8. Automatizált adatkezelés
 9. Hozzájárulás visszavonása

VI. Adatvédelmi tisztviselő

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdése, problémája, észrevétele van, kérjük, forduljon bizalommal az adatkezelő kijelölt adatvédelmi tisztviselőjéhez az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

VII. Jogorvoslat

Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a rendeletet. Emellett minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

A felügyeleti hatóság elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a rendelet szerinti jogait. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az adatkezelő székhelye vagy az érintett lakóhelye/tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

VIII. Adatvédelmi Szabályzat

A Kormányhivatal adatkezelésével – beleértve az érintetti jogok részletes ismertetését is – kapcsolatban további, részletes információkat szerezhet az alábbi elérhetőségen:
Link

Hozzájáruló nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem.

Nyilatkozom, hogy a regisztrációmmal / pályázatra történő jelentkezésemmel hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat, valamint az általam beküldött, személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal kezelje, valamint az általam megjelölt pályázati eljárásban résztvevők számára megismerhetővé tegye. Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat, önéletrajzomat a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a jelen pályázattól eltérő álláslehetőség vagy szakmai gyakorlatra történő kiajánlás céljából is nyilvántartásba vegye. Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.